VCHOD


O projektu

Výzkumné centrum hudebního/operního divadla (VCHOD) je projekt specifického výzkumu, realizovaný na HF JAMU. Jeho cílem je existence operní laboratoře, kde je prostor pro experimentování s výrazovými prostředky pěvce/herce, praktické studium hereckých technik, rozvíjení tvůrčí týmové práce a pro hledání nových možností interpretace operních děl, která by svébytným způsobem reflektovala současnost. Projekt běží druhým rokem a koncem června se dočkáme prvních ve-řejných výstupů.

Geneze - Podněty, myšlenky, cíle

Potřebu studia nebo laboratoře, kde by byl prostor pro soustředěnou a dlouhodo-bější práci v oblasti operního divadla, jsem pociťoval již poměrně dlouho. Něco ta-kového se ovšem neobejde bez institucionálního zázemí a nemalých prostředků. Nabízí se jistě otázka, proč zavádět další operní studio, když máme Komorní operu (KO), Studio Devítka, a staví se dokonce ještě Divadlo na Orlí (DnO). Ano, to vše skutečně funguje, ovšem nic z toho zcela nenaplňuje nezbytné kritérium souvislejší práce. KO a Devítka slouží především k realizaci studijních výstupů, přičemž jejich kapacita je naplněna natolik, že na každý jednotlivý projekt je vymezen pouze nejnutnější čas pro nastudování. DnO je pak především novým (dosud chybějícím) prostorem otevřeným pro hudebně divadelní aktivity obou fakult, mj. KO HF JAMU. Stále jsem zde tedy cítil jakousi trhlinu, kterou by mohla zaplnit pravidelně pracující dílna zaměřená na experimentální výzkum a tvorbu v oblasti operního divadla. Vhodná příležitost k realizaci této vize se naskytla díky studentské grantové soutěži v rámci specifického výzkumu realizovaného na JAMU, jíž jsem se jako student prvního ročníku doktorského studia mohl zúčastnit. Návrh v soutěži nakonec uspěl a momentálně už má VCHOD za sebou přípravnou fázi a od počátku tohoto akademického roku (2011/2012) se naplno rozběhl. Celý projekt je rozvržen do tří let, tedy maxima pro projekty specifického výzkumu, během nichž vzniknou mimo jiné dvě komorní operní inscenace. Při vlastní realizaci se soustřeďujeme především na výrazové prostředky operního herce/pěvce a pokoušíme se přitom systematicky hledat, pracovat a učit se. Během práce směřujeme ke zvládnutí důležitých hereckých technik a jejich uplatnění při vlastní tvorbě. Nemělo by jít jenom o naplňování předem dané režijní koncepce, ale o rovnocennou spolupráci všech interpretů na realizaci, o skutečně týmové dílo. U opery akcentujeme fundamentální divadelní principy, proto potřebujeme především rozšířit a zdokonalit naši řemeslnou výbavu. Mnoho inspirace pro nás znamenaly červnové a prosincové semináře a dílny s Davidem Radokem, realizované na HF JAMU, jichž se řada členů týmu zúčastnila.

Výstupy

Při hledání vhodných titulů, které by korespondovaly se základními principy VCHODu, jsme brali v úvahu nejrůznější požadavky, např. možnost práce s materiálem, obtížnost a obsaditelnost v rámci týmu. V neposlední řadě samozřejmě obsahovou hodnotu díla a mnoho dalších aspektů.

Pro první rok jsme zvolili L´occasione fa il ladro (Příležitost dělá zloděje) G. Rossiniho v českém překladu. Vhodná se tahle opera ukázala hned z několika důvodů. Jednak skýtá velmi flexibilní studijní materiál po hudební i dramaturgické stránce, přičemž zajímavý prostor zde představují recitativy, a jednak je přiměřená náročností vokálních partů i obsazením. Inscenace bude k vidění ve čtyřech uvedeních ve dnech 26. – 29. 6. 2012 vždy od 20.00 hodin, v prostoru amfiteátru v atriu Fakulty sociálních studií MU, s níž se nám pro tento projekt podařilo navázat spolupráci.

Jako druhou inscenaci a zároveň finální praktický výstup z celého projektu jsme zvolili Smetanovu Hubičku. Toto mimořádné dílo B. Smetany, K. Světlé a E. Krásnohorské je v současnosti dle našeho názoru neprávem poněkud bagatelizováno. Přitom jde o hluboce vnímavou výpověď o nejintimnějších stránkách lidských vztahů, výpověď velice tichou, neefektní, ale plnou skutečného citu, lidskosti a pochopení. Žádá si tedy stejně senzitivního divadelního uchopení, k čemuž bychom se velice rádi během následující doby propracovali.

Předmětem výzkumu je, jak již bylo řečeno, herec/pěvec a jeho nástroje. Prioritou naší práce je tedy podrobné zkoumání a rozvíjení osobnosti interpreta a jeho výrazových prostředků s uplatněním moderních i tradičních technik. Postupujeme od počátku systematicky a jednotlivé činnosti plánujeme tak, abychom měli prostor pro vlastní tvůrčí a badatelskou činnost, jejíž výsledky průběžně zaznamenáváme formou poznámek a videozáznamů. Ty pak budou zdrojem pro teoretické zpracování výsledků výzkumu a jejich publikaci v odborném tisku a rovněž v rámci disertace Hudební divadlo dnes – analýza role herce/pěvce. Při teoretickém vyhodnocování výzkumu máme v plánu analyzovat všechny průběžné i cílové výstupy a výsledky a vyvodit z nich adekvátní závěry. Ty by se posléze mohly stát cenným studijním materiálem pro nastupující generaci operních pěvců.

Tým

Řešitelský tým Výzkumného centra hudebního/operního divadla je složen především z lidí, kteří mají o tak specifický druh činnosti osobní zájem. Hledali jsme mezi studenty, absolventy i profesionály z oboru ty, kteří mají vhodné umělecké dispozice, předpoklady pro týmovou práci a stejně tak chuť pracovat na svém vlastním rozvoji. Školitelkou řešitele projektu je Mgr. et MgA. Monika Holá, Ph.D., řešitelem je Tomáš Studený (autor článku). Dalšími členy jsou Marek Mokoš (pomocný režisér), Lucie Mečlová (soprán), Jana Tajovská (soprán), Radka Hudečková (mezzosoprán), Aneta Petrasová (mezzosoprán), Lukáš Hacek (tenor), Roman Hoza (baryton) a Aleš Procházka (bas). Hudební nastudování a provedení mají na starost Ema Mikešková, Kostiantin Tyshko a Jana Nevoralová, produkci Alžběta Lupíšková.

Foto ze soustředění – únor 2012 (z levého dolního rohu: Roman Hoza, Lukáš Hacek, Aleš Procházka, Jana Tajovská, Ema Mikešková, Tomáš Studený, Aneta Petrasová)

V Brně, dne 13. dubna 2012
MgA. Tomáš Studený (TEORINT, 2. roč., řešitel projektu)© 2012 Hudební fakulta JAMU